MusikWERKs Vedtægter

§ 1 NAVN

1.1. Foreningens navn er MusikWERK

1.2. Til MusikWERK er knyttet selvstændigt fungerende arrangørforeninger omkring rytmisk musik.

1.3. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

§ 2 FORMÅL

2.1. Foreningens formål er at udbrede forståelsen for og kendskabet til, samt at fremme vilkårene for udfoldelsen inden for elektronisk musik:

‐ at gennem deltagelse i foreningsarbejde fremme medlemmernes interesse og forståelse for musiks sociale og samfundsmæssige betydning;

‐ at formidle mulighed for offentlig fremførelse af elektronisk musik, for eks. gennem afholdelse af lokale og landsdækkende festivals;

§ 3 MEDLEMSSKAB

3.1 Som medlemmer optages alle arrangørforeninger, institutioner og enkeltpersoner med interesse og/eller virke inden for den elektroniske musikgenre samt lydkunst.

3.2. Medlemskab af foreningen er varig fra indmeldingstidspunktet og et år frem. Medlemsbevis udstedes efter indmelding.

3.3. Kontingent for medlemskab af foreningen fastsættes af generalforsamlingen.

3.4. Medlemmer der skader foreningens interesser eller foreningens omdømme kan ekskluderes. Generalforsamlingen træffer beslutning om ophævelse af medlemmer af foreningen, jvf. § 4, stk. 6.

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN

4.1. Generalforsamlingen er foreningen højeste myndighed.

4.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden d. 1. april og indkaldes med mindst 1 måneds varsel.

4.3. Enhver, der kan fremvise gyldigt medlemsbevis, har møde‐ og taleret ved generalforsamlingen.

4.4. Hvert medlem kan afgive en stemme ved generalforsamlingen. Stemmeret kan overdrages ved fuldmagt.

4.5. Dagsordenen til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

7. Eventuelt

4.6. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer. Beslutning om vedtægtsændring, om eksklusion af medlemmer, samt om opløsning af foreningen kræver dog mindst 2/3 flertal.

4.7. Forslag, som ønskes optaget til beslutning under dagsordenens pkt. 5, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan stilles af alle medlemmer.

4.8. Indkomne forslag til dagsordenens pkt. 5 udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

4.9. Opstilling til bestyrelsen under dagsordenens pkt. 6 kan stilles af alle medlemmer på generalforsamlingen.

4.10 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og kan indkaldes, såfremt mindst 25% af medlemmerne over for bestyrelsen fremsætter begæring herom med angivelse af motiveret dagsorden.

§ 5 BESTYRELSE

5.1. Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 9 medlemmer.

5.2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

5.3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer samt menige medlemmer, på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

5.4. Fratræder formanden, næstformanden eller kassereren, konstituerer bestyrelsen et af sine øvrige medlemmer til den pågældende post i resten af valgperioden.

5.5. Bestyrelsen afholder mindst 2 møder årligt. Møder indkaldes af formand eller mindst 1/3 af bestyrelsen.

5.6. Udebliver et bestyrelsesmedlem uden afbud fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, kan vedkommende ekskluderes af bestyrelsen.

5.7. Bestyrelsen kan nedsætte en række udvalg til varetagelse af særlige, af bestyrelsen, fastsatte opgaver.

5.8. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere regler for bestyrelsens og udvalgenes arbejde.

5.9. Bestyrelsesmedlemmer kan i valgperioden ikke udføre lønnede opgaver for foreningen.

§ 6 REGNSKAB OG ØKONOMI

6.1. Foreningens midler kan udelukkende anvendes til de i § 2 nævnte formål.

6.2. For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

§ 7 OPLØSNING

7.1. Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger efter de i § 4, stk. 6 gældende regler.

7.2. Efter beslutning om opløsning vælger generalforsamlingen en eller flere personer til at forestå afviklingen af foreningen.

7.3. Foreningens evt. formue skal i overensstemmelse med disse vedtægters § 2 anvendes til fremme af den rytmiske musik i Danmark.